Top 10 ứng dụng thể thao

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@jadehotelbeijing.com

Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Ngày đăngTên tài liệuTải về
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sung
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Ngày đăngTên tài liệuTải về
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăngTên tài liệuTải về
09/05/2023APH: Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
05/05/2023APH: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sửa đổi, bổ sung
14/04/2023APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
14/04/2023APH: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
29/11/2022APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
25/11/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 sửa đổi, bổ sung
07/11/2022APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
07/11/2022APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
15/06/2022APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/05/2022APH: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
24/12/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
16/12/2021APH: Thông báo bổ sung quy định đối với cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 lần 2
01/12/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lần 2
26/06/2021APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Danh sách và lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị
04/06/2021APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/06/2021APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
08/01/2021APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
29/12/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
12/10/2020APH: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
02/10/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
02/10/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
30/03/2020APH: Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
25/03/2020APH: Thông tin ứng cử viên bầu thành viên độc lập HĐQT
25/03/2020APH: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
17/03/2020APH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
17/03/2020APH: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
28/11/2019APH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019